ปี 53

6. 4-5 มี.ค.53
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. 15-16 มี.ค.53
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและสร้างเครือข่ายครู สควค.
8. 24 มี.ค.53-29 เม.ย.53
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 37
9. 8-9 เม.ย.53
โครงการอบรมครูคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
10. 3-14 พ.ค.53
อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553
(Master Teacher คณิตศาสตร์ ม.ปลาย)
11. 10 ก.ค.53
-การฝึก “ยิงปืนพกเบื้องต้น”
-การฝึกกระโดดหอสูง
12. 9 ส.ค. 53
นักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ
13. 14-18 ส.ค.53
Techniques of Using GSP (V.5) in Developing Students’
Higher – Order – Thinking – Skills in
Mathematics : Upper Secondary Level.
14. 22 ส.ค.53
-การยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันตัว ประเภท ปืนรีวอลเวอร์ รุ่นที่ 500
-การฝึกกระโดดหอสูง 34 ฟุต
15. 4-5 ก.ย.53
“การวัดและประเมินผลการเรียนรู้”
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
16. 6 ก.ย. 53
การทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14
17. 8 ธ.ค.53
ผู้บังคับกองพันสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและ
สวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2553
18. 24 ธ.ค.53
-อบรมและยิงทดสอบหลักสูตรการยิงปืนพกสั้น
-กิจกรรมหอฝึกโดดร่ม รร.จปร. รุ่นที่ 541
19. 30 ธ.ค.53
จัดนิทรรศการและนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดี (Best practics)
ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: